Omsorgstilbud

Spesialiserte omsorgstilbud

Ivater leverer spesialiserte omsorgstilbud, for brukere med sammensatte behov og dobbeltdiagnoser. Det legges opp til langtidsplasseringer med døgnbemanning. Ivater har lang erfaring med å tilrettelegge for individuelt tilpassede tjenester. Tilbudene kjennetegnes av høy faglig kompetanse, og tett oppfølgning.

Vi bygger alle våre omsorgstilbud på en traumebevisst tilnærming.
Døgnbemannet omsorg gir trygghet og mulighetsrom for å bevege seg videre i eget tilpasset tempo