Motivasjonsopphold

Motivasjonsopphold er et stabiliserings- og omsorgstilbud. Målgruppen er unge voksne med problematikk innen rus og psykisk helse, og som har søkt tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller er i påvente av andre tiltak.

Tjenestene ytes pr i dag på ulike gårdsbruk. Det legges stor vekt på motivasjonsarbeid for å forberede brukeren til videre tiltak/ behandling, samt å forhindre rusepisoder og ikke-planlagte utflyttinger. Tilbudet er rusfritt.

Tilbudet har gårdsbruk som ramme. I trygge og naturskjønne omgivelser ønsker vi at våre beboere skal oppleve livskvalitet og motivasjon til endring. Gjennom blant annet en strukturert og rusfri hverdag med gårdsarbeid og aktiviteter, praktisk samhandling, og oppfølgning individuelt og i gruppe, ønsker vi å skape gode vilkår for positiv utvikling og rusmestring.

I tillegg til et generelt motivasjonsarbeid mot mål om rusfrihet og positiv vekst, så vil det motiverende arbeidet «spisses», knyttet til det spesifikke tilbudet som venter. Dette gjør vi ved å blant annet ha god kjennskap til behandlingstilbudet som venter, utvikle gode samarbeidsrutiner med behandlingssentrene og at dette er med på å forme oppfølgingsarbeidet på gården.

Rammeavtale
Vi har rammeavtale med Kristiansand kommune gjennom vårt samarbeid med Karmsund ABR.
motivasjonsopphold
Motiverende omsorgstilbud i påvente av behandling